Om

Klassificering av lasersäkerhet

Nästan all tillverkningsutrustning har inneboende säkerhetsrisker. För de flesta typer av maskiner är dessa risker uppenbara och lätta att identifiera genom visuell eller akustisk inspektion.

Laserkällan i en lasermärknings- eller laserskärmaskin kan inte övervakas av användaren visuellt eller auditivt utan användning av specialutrustning. Därför finns det specifika säkerhetsklassificeringar för laseranordningar så att graden av fara kan förstås och riskerna minskas för att undvika olyckor.

Ta reda på mer

Identifiering av risker

Säkerhetskurser

Alla laserenheter måste vara märkta för att identifiera nivån på lasersäkerhetsrisken, den så kallade lasersäkerhetsklassen.


Det finns 4 lasersäkerhetsklasser beroende på graden av risk, där klass 1 är den lägsta risken och klass 4 är den högsta. Inom dessa klasser finns ett antal underklasser som är specifika för systemkonfigurationen, i synnerhet laservåglängden och/eller dess AEL (Accessible Emission Limit), dvs. graden av effekt som avges från lasern och exponeringstiden innan den blir farlig.


Den största risken för användaren är risken för synskador. Detta kan vara permanent eller tillfälligt beroende på laserns effekt och våglängd samt AEL. Andra risker är materialskador som är biologiska, t.ex. hudskador, eller icke-biologiska samt risk för och/eller explosion vid kontakt med brandfarliga eller brännbara material. 


I en lasermärknings-, lasergraverings- eller laserskärmaskin är laserkällan oavsett våglängd alltid av klass 4. Risken med klass 4-laser kan minskas genom att man lägger till extra säkerhetsåtgärder och anordningar som byggs runt laserkällan.

 

 

Meta Construction scaled.jpg?w=1020&h=1397&scale - En enkel förklaring av lasersäkerhetsklassificeringar i en lasermärknings- eller laserskärmaskin

Lägsta risk

Klass 1

Klass 1 definierar lasermärknings- eller laserskärmaskinen som den med lägst risk. En klass 1-lasermaskin kan användas i nästan alla miljöer som är lämpliga för en elektronisk apparat och avger ingen skadlig laserstrålning alls.


För att uppfylla kraven för klass 1 måste laserrisken inneslutas i ett ”ljustätt” hölje med alla åtkomstpaneler som används för allmän drift förreglade och alla servicepaneler säkrade med skruvar eller liknande semipermanenta fästen, så att öppning av servicepanelerna kräver användning av ett verktyg.


När en förreglad tillträdespanel är öppen skall en indikator visa att systemet har övergått från klass 1 till klass 4 och strömmen till lasern skall brytas för att förhindra oavsiktlig användning.

Säkerhetsklassificeringar 

Klass 2 & Klass 3

Klass 2 är i princip samma sak som klass 1, men den här typen av maskin innehåller en synlig styrlaser på <1mW. Vanligtvis är detta en röd styrlaser med våglängden 655 nm.


Klass 3 är vanligtvis inte tillämplig för en lasermärknings- eller laserskärmaskin och är vanligare för utrustning som innehåller en mycket stark, synlig vägledande laser på typiskt 5 MW.

Högsta risk

Klass 4

Klass 4 är den farligaste av alla lasersäkerhetsklasser. En lasermärkningsmaskin i klass 4 utsätter användaren för potentiellt omedelbar och skadlig laserstrålning och det finns större risk för skador på material som kan brinna och/eller explodera. Användningen av en klass 4-laser måste begränsas till ett särskilt anvisat och skyltat område, avskilt från det allmänna arbetsområdet. Operatörer av klass 4-lasrar ska vara särskilt utbildade och informerade om riskerna, och de ska också bära särskilt utformad personlig skyddsutrustning när de arbetar i det utsedda klass 4-området.

Garanterad kvalitet

Tillverkad i Storbritannien

Lasersäkerhetsklassificeringar är en viktig faktor att ta hänsyn till när man gör ett köp. Klass 4-lasrar finns nu att köpa från obehöriga webbplatser för användning i hemmet, utan någon hänsyn till de risker och faror som är förknippade med dem. Dessa lasrar är mycket osäkra att använda utan lämplig utbildning och saknar CE-märkning, en märkning som visar att en produkt uppfyller EU:s standarder för säkerhet, hälsa och miljöskydd. Vi avråder starkt från användning av dessa lasrar av hänsyn till din och dina närståendes hälsa och säkerhet.

På Lotus Laser gör vi saker på ett annorlunda sätt. Varje maskin är konstruerad, monterad, konfigurerad och testad i Storbritannien enligt högsta standard. Vi väljer komponenter av mycket hög kvalitet till alla våra modeller och alla uppfyller kraven i CE-, RoHSII-, ISO9001- och FDA-förordningarna. Våra experter rekommenderar gärna vilken konfiguration som passar bäst för din applikation.