Villkor och anvisningar

Alla handelstransaktioner omfattas av dessa villkor om inte annat avtalats skriftligen.

 1. Immateriella rättigheter (IP) Laserite Ltd, registrerat i England med företagsnummer 3136255, även verksamt under namnet Lotus Laser Systems (nedan kallat ”Laserite”, ”vår” eller ”vi”), förbehåller sig alla rättigheter till våra immateriella rättigheter (IP). Detta inkluderar men är inte begränsat till varumärken, handelsnamn, logotyper, äganderättsligt skyddade användarhandböcker, manualer, design av utrustning, design av webbplatser, design av broschyrer (i både tryckt och elektroniskt format), design som skyddas av registrerade varumärken, upphovsrätt eller licenser, systemändringar eller tillbehör, programvara, utbildnings- och andra träningsprogram, produktionsmetoder eller andra äganderättsligt skyddade operativa processer och konfidentiell information. Ingen av dessa får användas, kopieras, modifieras eller distribueras på något sätt utan vårt skriftliga medgivande. Vi kommer att kraftfullt försvara våra immateriella rättigheter i största möjliga utsträckning enligt brittisk och internationell lag.

 2. Köpvillkor Om inte annat bekräftas skriftligen på orderbasis accepterar vi inte köpvillkor inklusive verifiering av prissättning för inköpsorder.

 3. Prisernas giltighet Alla priser är i enlighet med vår aktuella prislista och gäller i 30 dagar om inte annat anges i en särskild separat skriftlig offert eller avtal. Våra priser påverkas av externa faktorer som ligger utanför vår kontroll, till exempel valutakurser och tredjepartsleverantörers prissättning av delar/programvara som ingår i våra produkter/processer.

 4. Valuta och moms Om inte annat anges/faktureras i särskilda fall, är alla priser i £ Sterling (GBP), fritt fabrik Laserite, plus moms i förekommande fall.

 5. Proformabasis för nya och icke brittiska konton Alla nya och icke brittiska konton levereras på proformabasis. Beställningar kommer inte att behandlas utan mottagande och godkännande av full betalning.

 6. Kreditvillkor Godkända kreditkonton accepteras enligt följande villkor om inte annat avtalats skriftligen: Betalning senast i slutet av den månad som följer 30 dagar efter fakturadatum.

 7. Avgifter för sen betalning Förfallna belopp som överstiger 14 dagar från fakturadatumet kommer att medföra räntekostnader enligt UK Base Rate plus 3% per månad, beräknat dagligen tills alla utestående belopp (inklusive kostnader/avgifter) har betalats i sin helhet. Om denna klausul åberopas tillkommer en administrativ avgift på 40 GBP per förfallen faktura.

 8. Kontoavstängning Konton som överskrider avtalade kreditvillkor med 90 dagar kommer automatiskt att stängas av utan föregående meddelande och villkoren #9 och #10 kommer att tillämpas.

 9. Beslagtagande av lager Vi förbehåller oss rätten att beslagta lager i våra lokaler för att hålla i stället för utestående belopp tills sådana belopp och eventuella tillhörande avgifter har betalats.

 10. Förbehåll för äganderätt Alla artiklar inklusive men inte begränsat till varor, delar, produkter, utrustning, programvara och annat material som levereras av Laserite förblir Laserites egendom tills full betalning har mottagits. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att hämta ut föremål som vi har äganderätten till och debitera för eventuella kostnader för detta.

 11. Specifikation och prisändringar Vi förbehåller oss rätten att ändra och/eller ändra specifikationer och/eller priser för tjänster, system eller produkter som vi levererar utan föregående meddelande.

 12. Krav på skadat gods Alla krav på skadat gods under transport, för kort eller felaktig leverans måste meddelas skriftligen och vara Laserite tillhanda inom 7 arbetsdagar efter avsändandet. Reklamationer som inkommer efter denna tidpunkt kommer inte att godkännas.

 13. Betalningar via banköverföring Betalningar via banköverföring måste inkludera alla bank- och andra överföringsavgifter till betalningsmottagarens konto.

 14. Instruktioner för expediering av order Order som begärs expedierad utan särskilda instruktioner kommer att hållas i avvaktan på ytterligare instruktioner från köparen i högst 14 dagar, varefter lageravgifter kan tillkomma.

 15. Godkännande av villkor Alla produkter och / eller tjänster levereras under förutsättning att alla Laserite-handelsvillkor har lästs, förstått och accepterats.

 16. Offertomfattning – Specifikationer Alla offerter kommer att innehålla en fullständig specifikation för det paket som offereras. Alla artiklar som inte specifikt anges i dokumentet ingår inte i vår offert.

 17. Omfattning av offerten – Prissättning Alla offerter kommer att innehålla en beskrivning av prissättningen, inklusive eller exklusive moms i förekommande fall, och visa erforderliga depositions- och balansbelopp. I förekommande fall kommer det totala beloppet inklusive moms att vara det belopp som ska betalas innan någon överföring av äganderätten kan äga rum.

 18. Offertens giltighetstid Om inte annat anges i offertdokumentet gäller offerten för en period om högst 30 kalenderdagar från utfärdandedatumet. Efter denna tid upphör offerten att gälla och en ny offert bör begäras.

 19. Godkännande av beställning Beställningar godkänns inte om de inte tas emot i form av en officiell inköpsorder (PO). Inköpsordern ska tydligt visa vilket offertnummer den avser, innehålla eventuella särskilda instruktioner för inköpet samt ange önskat leveransdatum och fraktsätt.

 20. Orderbekräftelse/Acceptance Conf irmation kommer att ges via e-post. I förekommande fall ska det depositionsbelopp som anges i offerten vara Laserite tillhanda inom 7 dagar från mottagandet av inköpsordern. Beställningar bekräftas inte som accepterade utan mottagande och godkännande av depositionsbeloppet. Om depositionen inte inkommer inom 7 dagar från mottagandet av inköpsordern kan det bli nödvändigt att utfärda en ny offert för att återspegla eventuella förändringar, till exempel betydande fluktuationer i valutakurser.

 21. Fakturapriser Efter att ha bekräftat mottagandet av din beställning kommer fakturan att genereras till de priser som anges i vår senast daterade officiella offert. Muntliga råd och alla andra former av korrespondens som rör prissättning, inklusive men inte begränsat till tidigare daterade offerter, prislistor och e-postmeddelanden, ska ignoreras. Vi accepterar inte priser som anges i inköpsorder. Om kreditvillkor har avtalats börjar kredittiden löpa när systemet är klart för leverans.

 22. Kampanjpriser/paket Från tid till annan kan vi erbjuda kampanjpriser och/eller paketerbjudanden. Sådana erbjudanden kommer alltid att vara begränsade i omfattning och tillgänglighet, ha specifika ytterligare försäljningsvillkor och fastställas inom en tydligt definierad tidsfrist för mottagande av beställningar. Beställningar av kampanjpaket/prissättning kommer att accepteras enligt principen ”först till kvarn”. Under inga omständigheter kommer sådana kampanjer att förlängas utöver den omfattning och tidsram som anges i den ursprungliga kampanjen.

 23. Systemspecifikation Vi förbehåller oss rätten att, helt efter eget gottfinnande, ändra alla aspekter av systemet före leverans, inklusive men inte begränsat till komponenter, programvara, funktioner, färger, form och design, med motsvarande lika eller högre prestanda/värde än originalet.

 24. Leveransdatum Angivna leveransdatum är uppskattade datum som kan påverkas av omständigheter utanför vår kontroll. Laserite kan inte hållas ansvarigt och accepterar inte något ansvar för leveransförseningar.

 25. Försenad leverans Om avsändandet försenas av skäl som är specifika för kunden kommer systemet att lagras i upp till två veckor efter det ursprungliga leveransdatumet. Efter denna tid tillkommer ytterligare avgifter, inklusive men inte begränsat till lagring, hantering och ompackning. Efter fyra veckors försening tillkommer dessutom en avgift på Bank of England Base Rate plus 3% per månad (debiteras dagligen) på det totala fakturavärdet.

 26. Pre-Installation Guide (PIG) Endast för installationer i Storbritannien kommer kunden, efter mottagande av den officiella inköpsordern och depositionen, att få en Pre-Installation Guide (PIG), som beskriver alla nödvändiga resurser, miljö och krav på förberedelser på plats innan systemet anländer. PIG innehåller en försäkran om godkännande och förståelse som måste undertecknas av en behörig person för kundens räkning. Leverans av systemet kommer inte att påbörjas innan den undertecknade PIG-deklarationen har mottagits.

 27. PIG:ens bindande karaktär Godkännandet av PIG:en är bindande och en viktig del av köpeavtalet. Ytterligare avgifter, som kan vara betydande, kan tillkomma om villkoren i PIG inte följs.

 28. Försäkring Vid leverans av systemet, efter att det avlägsnats från leveransfordonet, är det kundens ansvar att försäkra hela försändelsen på en ”allrisk”-basis.

 29. Garantins omfattning Garantins omfattning för varje produkt kommer att anges vid faktureringstillfället på individuell basis för varje försäljning.

 30. Garantivillkor Gar antivillkoren är specifika för varje installation och beskrivs i det garantidokument som tillhandahålls vid fakturering. Underlåtenhet att följa garantivillkoren gör att garantin upphör att gälla.

 31. WEEE-direktivet Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) informerar Laserite Ltd, med WEEE-registreringsnummer RM07836, kunderna om att det är kundens ansvar att kassera utrustningen på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med WEEE-direktiven vid tidpunkten för kassering, när den är uttjänt eller under andra omständigheter då utrustningen inte längre behövs. Laserite Ltd tar inte på sig något ansvar för kostnader i samband med sådan avfallshantering.

 32. Ansvarsfriskrivning Inom ramen för engelsk lag ska Laserite, dess anställda och auktoriserade representanter inte hållas ansvariga för förlust av vinst, data eller information av något slag, eller för någon speciell skada, säkerhetsskada, oförutsedd skada, följdskada, indirekt skada, straffskada eller någon annan typ av skada, för någon personskada eller skada på egendom i samband med eller till följd av utförandet av support-/driftsråd/instruktioner och/eller leverans av någon produkt och/eller tjänster. Genom att använda vår utrustning och/eller utföra procedurerna inom våra supportresurser garanterar och samtycker användaren till att följa alla instruktioner uttryckligen, utan avvikelse eller anpassning, att vara kompetent och kapabel till hela processen, att följa alla lämpliga säkerhetsåtgärder och att ha tillstånd från utrustningens ägare att utföra drift/underhåll/supportprocedurer. Både användaren och användarens arbetsgivare är medvetna om riskerna för egendomsskador och allvarliga personskador i samband med drift/underhåll av denna utrustning och friskriver Laserite Ltd, våra styrelseledamöter, personal och auktoriserade ombud från alla skadeståndsanspråk som härrör från olyckor eller fel eller andra följdförluster eller skador till följd av drift/underhåll av denna utrustning.

 33. Avtalsansvar Förutom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet ska leverantören inte vara ansvarig för skada på person eller egendom till följd av användning av den levererade produkten. Ansvaret omfattar inte indirekta, oförutsägbara skador eller skador som ligger utanför produktens garantiområde.

 34. Förbättringar Leverantören förbehåller sig rätten att göra tekniska och/eller estetiska förbättringar av produkter som förbättrar säkerheten och användbarheten hos de levererade varorna utan att ändra deras väsentliga egenskaper och användbarhet enligt de specifikationer som ligger till grund för beställningen. Sådana avvikelser skall inte medföra rätt att säga upp leveransavtalet.

 35. Sekretess Köparen förbinder sig att behandla all information eller tekniska data om de köpta produkterna, deras funktion eller användning, och all administrativ eller kommersiell information som rör försäljningen av nämnda varor (pris-, betalnings- och garantivillkor) som konfidentiell. Denna skyldighet gäller under hela avtalsförhållandet och ytterligare tre år efter leverans av den sista leveransen av varje produkt.

 36. Industriella och immateriella rättigheter Köp och användning av produkterna innebär inte att några industriella eller immateriella rättigheter överförs till köparen. Dessa rättigheter kvarstår hos leverantören.

 37. Jurisdiktion och behöriga domstolar Detta leveransavtal faller under brittiska domstolars jurisdiktion och regleras av brittisk lag.

 38. Meddelande om skydd av personuppgifter Laserite Ltd ska behandla kundens uppgifter elektroniskt och / eller manuellt i enlighet med principerna om laglighet och rättvisa och i enlighet med UK GDPR och EU-förordning 2016/679 (GDPR). Uppgifterna kan användas av Laserite Ltd, direkt eller via betrodda tredjepartsleverantörer (banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, administrativa / IT-företag, inkassobyråer, advokater etc.), som registeransvariga eller datatillsynsmän för att uppfylla lagkrav, inklusive redovisning, skatteförpliktelser och avtalsförpliktelser. Kunden har rätt att få veta vilken typ av personuppgifter som behandlas, att begära komplettering, rättelse eller radering av dessa genom att kontakta Laserite Ltd.

Genom att samarbeta med Laserite Ltd och använda våra produkter / tjänster bekräftar och accepterar du dessa villkor.